Referat fra ordinær generalforsamling 2016

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Erhverv

Den 17. marts 2016 på Dragør Fort

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Fremlæggelse af årsrapport og budget
4.    Vedtagelse af kontingent for det i pkt. 3 fremlagte budget
5.    Indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.    Valg af revisor
9.    Valg af revisorsuppleant
10.    Eventuelt

Formanden Rasmus byder velkommen med drikkevarer.

1. Bestyrelsen foreslår Rasmus Gundelund Nielsen som dirigent. Forsamlingen tilsluttede sig dette.

2. Formanden fortalte om de aktiviteter, foreningen har brugt kræfterne på i løbet af det forgange år:
–    Ny erhvervs- og turistchef (Claus Rex) er blevet ansat af i Dragør Kommune. Dette har været en af Dragør Erhvervs mærkesager, og foreningen har brugt en del kræfter på dette siden sin etablering.
–    Dragør Kommunalbestyrelse har vedtaget en erhvervs- og turismestrategi. Dette har været en af Dragør Erhvervs mærkesager, og foreningen har brugt en del kræfter på dette siden sin etablering.
–    Der har været afholdt 7 Gå-hjem-møde siden sidste generalforsamling – til inspiration for erhvervslederne i Dragør:
o    om sponsorater hos Dragør golfklub i april 2015
o    om udvikling af Dragør Havn i maj 2015
o    virksomhedsdag i Dragør sammen med kommunen i juni 2015
o    præsentation af erhvervsstrategi i oktober 2015
o    om vind eller forsvind på internettet i november 2015
o    om Fysik og troværdighed hos Fysiq i januar 2016
o    om LinkedIn hos Udespa i februar 2016
Efterfølgende fortalte formanden lidt om kommende planlagte aktiviteter.
–    April: Dragør kommunes udbud af vedligeholdelse af ejendomme i pakhuset
–    Maj: Gå-hjem-møde om sponsorater i Dragør Boldklub
–    Juni: Match race, teamwork på havet hos Dragør sejlklub

3. Formanden fremlagde årsrapporten for 2015, og gennemgik posterne, uden kommentarer og input fra de fremmødte medlemmer. Efterfølgende fremlagde formanden budgettet for 2016. Budgettet blev godkendt enstemmigt.

4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2016. Dette blev vedtaget.

5. Der har ikke været nogen forslag fra medlemmer. Der er dog blevet opstillet et enkelt forslag fra bestyrelsens side. Det foreslås, at de siddende bestyrelsesmedlemmer fritages for kontingent som tak for deres frivillige indsats hele året (kun den arbejdende bestyrelse, ikke for suppleanter). Baggrunden for forslaget er også at gøre det nemmere at tiltrække flere frivillige kræfter. Forslaget blev vedtaget.

6. Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer der hver sidder for en 2-årig periode. I lige år afgår 4 medlemmer og i ulige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen. Det skal tilstræbes, at mindst et medlem skal repræsentere henholdsvis detailhandel, produktion og servicefag/konsulentvirksomhed.
På valg til bestyrelse var i år:
–    Susanne Lindø Grønbech (modtager genvalg)
–    John Flindt (modtager genvalg)
–    Egon Strøbæk (modtager genvalg)
–    Søren Schwensen (modtager genvalg)
Disse blev valgt uden modkandidater.

7. Ingen frivillige blandt de fremmødte medlemmer, så ingen suppleanter er blevet valgt i dette år.

8. Gutfelt får genvalg i år.

9. Karl Erik Grønbech blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Formanden inviterer de fremmødte til at komme med spørgsmål, kommentarer el. lign. Her var der en fin diskussion om eventuelle arrangementer til det kommende år.

Se referatet som pdf